Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: 07 april 2024

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versal har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För tillämpningen av dessa allmänna villkor:

  • Affiliate avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av de aktier, kapitalandelar eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt för val av styrelseledamöter eller annan verkställande myndighet.
  • Land hänvisar till: Hongkong SAR Kina
  • Företag (benämns antingen "Bolaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta Avtal) avser ElfVapor.
  • Anordning avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
  • Tjänster hänvisar till webbplatsen.
  • Villkor och bestämmelser (även kallad "Villkor") avser dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av tjänsten. Detta avtal om villkor och bestämmelser har skapats med hjälp av Villkor och bestämmelser Generator.
  • Tredjeparts tjänst för sociala medier avser alla tjänster eller allt innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part och som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga via tjänsten.
  • Webbplats avser ElfVapor, tillgänglig från https://elfvapor.com/
  • Du avser den person som har åtkomst till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan person har åtkomst till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Erkännande

Detta är de regler och villkor som styr användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. Dessa Allmänna villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter avseende användningen av Tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker Du till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor får du inte komma åt tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är också villkorad av att Du accepterar och följer Bolagets Integritetspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar för dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att företaget inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa regler och villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva rättsmedel för allt ovanstående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för personskada, förlust av integritet som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller maskinvara från tredje part som används med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador och även om lösningen inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas till den största utsträckning som tillåts enligt lag.

Ansvarsfriskrivning "SOM DET ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIGT"

Tjänsten tillhandahålls till dig "SOM DEN ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig företaget, för egen räkning och för dess dotterbolag och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå genom handel, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget ingen garanti eller åtagande och gör ingen representation av något slag att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla alla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) vad gäller driften av eller tillgängligheten till tjänsten, eller informationen, innehållet och materialet eller produkterna som ingår där; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) vad gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för någon information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten; eller (iv) att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-post som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla av ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning som kan verkställas enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag

Landets lagar, med undantag för dess lagvalsregler, ska styra dessa Villkor och din användning av Tjänsten. Din användning av Applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Lösning av tvister

Om du har några problem eller tvister om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument inom Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad

Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för embargo från USA:s regering eller som har utsetts av USA:s regering som ett land som stöder terrorism, och (ii) du inte är upptagen på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet och avstående

Severabilitet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå syftet med sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta i full kraft och effekt.

Undantag

Med undantag för vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande när som helst därefter, och avstående från en överträdelse ska inte utgöra ett avstående från någon efterföljande överträdelse.

Översättning Tolkning

Dessa Allmänna Villkor kan ha översatts om Vi har gjort dem tillgängliga för Dig på vår Tjänst.
Du samtycker till att den engelska originaltexten ska gälla i händelse av tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa Villkor när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring avgörs av oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, ber vi dig att sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss: